I Convocatòria de Reconeixements de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans

La Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) convoca la primera edició dels Reconeixements en Comunicació.

Reconeixements

Tres modalitats per a socis de la SCC-IEC: Reconeixements en Excel·lència Educadora en Comunicació, Excel·lència Científica en Comunicació, i Excel·lència en Comunicació Acadèmica en Català en Ciències de la Comunicació. Es destinen a les sòcies i els socis de la SCC-IEC, i es fonamenten en mèrits objectius i quantificables en l’àrea científica de ciències de la comunicació.

La resolució es comunicarà individualment a les persones sol·licitants que assoleixin els mèrits objectius i quantificables. S’adjudicaran tants Reconeixements com persones compleixin els requisits.

Dues modalitats per a estudiants: Treballs Finals de Grau en Ciències de la Comunicació i Treballs Finals de Màsters Universitaris en Ciències de la Comunicació. Es destinen a estudiants de l’àrea científica de ciències de la comunicació de les universitats dels territoris catalano-parlants (Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja d’Aragó, Andorra, la Catalunya del Nord i L’Alguer). Es reconeixerà l’excel·lència en les següents dimensions de qualitat: originalitat, rigor científic i aportacions a l’àrea de coneixement.

La resolució dels Reconeixements es farà pública durant la celebració del VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació de la SCC-IEC (6 de juny de 2024).

Per a cada edició es crearà una comissió avaluadora integrada per tres membres de la SCC-IEC (a l’edició corresponent, aquests membres no es podran presentar als Reconeixements).

El termini de lliurament és el 30 d’abril de 2024.

I Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència Educadora en Comunicació 2024

Al millor professorat de Ciències de la Comunicació a Grau i Postgrau.

CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria va dirigida exclusivament als socis i sòcies de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) amb una antiguitat superior a dos anys.

Podeu presentar candidatura a una de les dues modalitats següents de Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a lExcel·lència Educadora en Comunicació 2024.

  • Modalitat sènior: A partir de 20 anys de docència en l’àmbit de la comunicació.
  • Modalitat estàndard: A partir de 10 anys de docència en l’àmbit de la comunicació.

La concessió del Reconeixement es comunicarà de forma individual.

Procés de sol·licitud

Les sòcies i els socis interessats hauran d’enviar un correu electrònic a scc@iec.cat, adjuntant un certificat de docència expedit per la vostra universitat (o universitats) on heu impartit docència. A l’Assumpte cal indicar “Candidatura a Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència Educadora en Comunicació 2024”. Caldrà l’enviament d’un autoinforme que reculli mèrits i evidències (premis al professorat, quinquennis, informes favorables dels centres o mèrits assolits en docència…).

Es rebran peticions fins a les 23.59 hores del 30 d’abril de 2024.

I Reconeixement Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència Científica en Comunicació 2024

Als/les millors investigadors/es en Comunicació.

CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria va dirigida exclusivament als socis i sòcies de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) amb una antiguitat superior a dos anys.

Podeu presentar candidatura a una de les dues modalitats següents de Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a lExcel·lència Científica en Comunicació 2024:

  • Modalitat sènior: Dirigit a investigadors/es amb un mínim de dos sexennis (o trams) de recerca en comunicació reconegut per l’AQU o l’ANECA en els últims 20 anys.
  • Modalitat estàndard: Dirigit a investigadors/es amb un sexenni (o tram) de recerca en comunicació reconegut per l’AQU o l’ANECA en els últims 14 anys.

En cas de presentar sexennis concedits per les dues institucions corresponents a un mateix període temporal, es valorarà com un únic sexenni. La concessió del Reconeixement es comunicarà de forma individual.

Procés de sol·licitud

Els socis i sòcies interessats hauran d’enviar un correu electrònica a scc@iec.cat. Caldrà que, al mateix correu electrònic, hi adjunteu el document acreditatiu del/s sexenni/s. A l’Assumpte cal indicar “Candidatura a Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència Científica en Comunicació 2024”.

Es rebran peticions fins a les 23.59 hores del 30 d’abril de 2024.

 

I Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència en Comunicació Acadèmica en Català en Ciències de la Comunicació 2024

Als/les millors divulgadors/es i comunicadors/es científics en català en Ciències de la Comunicació.

CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria va dirigida exclusivament als socis i sòcies de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) amb una antiguitat superior a dos anys.

Podeu presentar candidatura al Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a lExcel·lència en Comunicació Acadèmica en Català en Ciències de la Comunicació 2024. Per arribar a obtenir aquest Reconeixement cal obtenir un mínim de 5 punts entre les següents categories de divulgació:

  • Llibre: 2 punts per cada llibre divulgatiu publicat en català en l’àmbit de la comunicació.
  • Article acadèmic: 1,5 punts per cada article acadèmic publicat en català en l’àmbit de la comunicació. Cal que la revista sigui indexada al Scimago Journal & Country Rank-SJR de Scopus, a la Web of Science de Clarivate i/o a l’ERIH Plus, o que sigui d’accés públic.
  • Capítol de llibre: 1,5 punts per cada capítol de llibre publicat en català en l’àmbit de la comunicació.
  • Article divulgatiu amb valor de transferència del coneixement: 0,5 punts per cada article divulgatiu publicats en català (es consideraran especialment les publicacions adscrites al Consell de la Informació de Catalunya).

La concessió del Reconeixement es comunicarà de forma individual.

Les sòcies i els socis interessats hauran d’enviar un correu electrònica a scc@iec.cat, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits (llistat d’articles, capítols de llibre, llibres i textos divulgatius, amb l’enllaç corresponent o una imatge de la primera pàgina on aparegui el nom del candidat). A l’Assumpte cal indicar “Candidatura a Reconeixement de la Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència Divulgadora en Català en Ciències de la Comunicació 2024”.

Es rebran peticions fins a les 23.59 hores del 30 d’abril de 2024.

 

I Reconeixement Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència en Treballs Finals de Grau en Ciències de la Comunicació 2024

CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria va dirigida a tot l’alumnat que hagi assolit una qualificació d’Excel·lent o Matrícula d’Honor en el seu treball final de grau (TFG) en Ciències de la Comunicació en general o en alguna de les seves especialitats (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques) i que hagi estat defensat en alguna de les universitats dels territoris catalano-parlants (Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja d’Aragó, Andorra, la Catalunya del Nord i L’Alguer). El TFG ha d’estar escrit en català.

En tractar-se de la primera edició del certamen, excepcionalment podran presentar-se al Reconeixement Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a lExcel·lència en Treballs Finals de Grau en Ciències de la Comunicació 2024 tots els TFG defensats als cursos 2020-21, 2021-22 i 2022-23.

Procés de sol·licitud

Caldrà enviar un correu electrònica a scc@iec.cat. A l’Assumpte cal indicar “Candidatura a Reconeixement Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència en Treballs Finals de Grau en Ciències de la Comunicació 2024”. Caldrà que, al mateix correu electrònic, hi adjunteu el TFG en format PDF i, si s’escau, l’enllaç on sigui consultable. També cal incloure un document que demostri que s’ha assolit una qualificació igual o superior a 9 (per exemple, la nota publicada a l’expedient), i una explicació del motiu pel qual l’autor/a considera que mereix el premi (màxim, 500 paraules).

Es rebran peticions fins a les 23.59 hores del 30 d’abril de 2024.

La concessió del Reconeixement es farà pública durant la celebració del VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació de la SCC-IEC (6 de juny de 2024).

 

I Reconeixement Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència en Treballs Finals de Màsters Universitaris en Ciències de la Comunicació 2024

CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria va dirigida a tot l’alumnat que hagi assolit una qualificació d’Excel·lent o Matrícula d’Honor en el seu Treball Final de Màster (TFM) en Ciències de la Comunicació en general o en alguna de les seves especialitats (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques) i que hagi estat defensat en alguna de les universitats dels territoris catalano-parlants (Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja d’Aragó, Andorra, la Catalunya del Nord i L’Alguer). El TFM ha d’estar escrit en català.

En tractar-se de la primera edició del certamen, excepcionalment podran presentar-se al Reconeixement Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a lExcel·lència en Treballs Finals de Màster en Ciències de la Comunicació 2024 tots els TFM defensats als cursos 2020-21, 2021-22 i 2022-23.

Procés de sol·licitud

Caldrà enviar un correu electrònica a scc@iec.cat. A l’Assumpte cal indicar “Candidatura a Reconeixement Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans a l’Excel·lència en Treballs Finals de Màsters Universitaris en Ciències de la Comunicació 2024”. Caldrà que, al mateix correu electrònic, hi adjunteu el TFM en format PDF i, si s’escau, l’enllaç on sigui consultable. També cal incloure un document que demostri que s’ha assolit una qualificació igual o superior a 9 (per exemple, la nota publicada a l’expedient), i una explicació del motiu pel qual l’autor/a considera que mereix el premi (màxim, 500 paraules).

Es rebran peticions fins a les 23.59 hores del 30 d’abril de 2024.

La concessió del Reconeixement es farà pública durant la celebració del VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació de la SCC-IEC (6 de juny de 2024).

La Comissió avaluadora es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.