1997-2005: modernització i obertura

Josep Maria Martí i Martí, president

La nova Junta es plantejà d’entrada donar un nou impuls a la Societat, tant pel que fa a l’augment de socis i de la difusió de les activitats com la recerca de noves fonts de finançament. D’una banda, el relleu en la presidència de la Societat va coincidir amb la desaparició del Centre d’Investigació de la Comunicació dirigit per Wifredo Espina, la col·laboració amb la qual havia donat profitosos fruits, i la nova Junta de seguida va fer arribar una proposta al màxim responsable del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Lluís de Carreras, per tal de renovar els acords establerts amb el Centre d’Investigació de la Comunicació fins la seva desaparició i impulsar la realització de projectes d’investigació específics. La proposta se centrà en els apartats de l’àmbit de les publicacions, de la recerca i de l’organització d’activitats públiques.

D’altra banda, per assolir l’objectiu d’obrir la Societat a un major nombre d’investigadors i estudiosos de l’àmbit de la comunicació dels Països Catalans calia simplificar els estatuts i les normes de funcionament. Es va proposar la modificació de l’article 7, Títol II, dels Estatuts de la Societat per tal d’agilitar la incorporació de nous socis. Les reunions de la Junta es van obrir a la participació dels socis de cara a poder recollir els suggeriments i les propostes i mantenir així un debat intern ric i profitós per la vida de la SCC.

Per aconseguir que la SCC sigui l’aparador on els seus membres puguin exposar el treball que estan realitzant es van recuperar les Sessions Científiques obertes, que havien deixat de fer-se. S’ha instituït el costum que regularment un soci expliqui algun tema sobre el qual fa recerca, o sobre el qual hagi fet alguna publicació o que ens permeti compartir les seves reflexions d’algun viatge d’estudis. Aquests reports són publicats més tard en la revista de la Societat, Treballs de Comunicació, sobre la qual estem treballant en la línia de millorar la periodicitat (bianual) i actualitzar-ne els continguts.

En el capítol de les activitats també, s’ha seguit amb la política de reforç de la Conferència anual de Girona. Escollir un tema monogràfic de reflexió cada any, buscar a algú que ens descrigui l’estat de la comunicació i convidar a totes les persones que durant l’any hagin llegit tesis doctorals sobre temes de comunicació a que vinguin a explicar-les al temps que se’ls convida a incorporar-se a la Societat., han estat les bases per consolidar-la. Pensem que cal mantenir i potenciar la trobada anual de Girona convertint-la no solament en la cita obligada de tots els nostres associats, sinó també en el moment de fer balanç i de projecció pública del treball de la SCC.

S’han organitzat conferències i jornades amb altres entitats (com el Col·legi de Periodistes, les universitats i altres filials de l’IEC) per fer realitat activitats que d’altra banda no s’haurien pogut dur a terme. Les jornades sobre “La ràdio i la televisió públiques al segle XXI”, com a Jornada Anual dels Periodistes Catalans i de la Societat Catalana de Comunicació al Col·legi de Periodistes, la publicació en coordinació amb la UAB de “Comunicar en l’era digital” o els col·loquis sobre arxivística col·laborant amb la UPF, són només alguns dels exemples més destacats.

Després de molts anys, la SCC ha tornat a endegar una recerca pròpia: “L’ús del català en els mitjans de comunicació. Situació actual i perspectives.” amb la col·laboració de l’IEC i la Direcció General de Política Lingüística; creiem que cal seguir en aquesta línia, prenent la iniciativa o bé col·laborant amb d’altres entitats com l’INCOM, el CAC i les Universitats.

Una altra tasca important ha estat la utilització de les noves tecnologies per augmentar el contacte amb tots i entre tots els socis. D’aquesta manera, el 28 d’octubre de 1997 va néixer la pàgina web de la Societat amb la finalitat de mantenir informats, no només els socis sinó a tots els que puguin estar interessats en el camp de la comunicació, de l’existència de la Societat i de la seva activitat. La creació de la web pròpia ha estat el primer pas en aquest camp, però encara en falten molts; entenem que si milloréssim els nostres recursos telemàtics, la comunicació entre els socis podria ser més efectiva i fàcil. És per això que ens proposem impulsar el desenvolupament dels continguts i dels serveis en línia: edició de totes les publicacions de la SCC, correu intern, etc.

Finalment, els canvis introduïts en la dinàmica de la Societat obligaven a una actualització del nostre reglament per a fer-lo més eficaç, sobretot pel que fa referència a l’allargament dels períodes electorals i també en la formació d’equips directius més homogenis; introduint-hi, a més, les noves tasques de responsabilitat que la marxa de la SCC exigeix. Volem que el procés de renovació es faci de forma oberta de manera que tots els membres de la SCC hi puguin dir la seva i contribuir a que l’Institut d’Estudis Catalans, del qual en som una part, participi també d’aquest procés de renovació.